Cao đặc diệp hạ châu đắng theo dược điển việt nam 5

Cao đặc diệp hạ châu đắng theo dược điển việt nam 5

  Cao đặc diệp hạ châu đắng (Extractum Phyllanthi amari spissum)

  Cao đặc diệp hạ châu đắng được bào chế từ lá cây Diệp hạ châu đắng (Phvllanthus amanis Schum, et Thonn.) họ Thầu dầu (Euphorbiaceae) bằng phương pháp thích hợp để chế phẩm có hàm lượng phyllanthin ôn định. Cao đặc diệp hạ châu đắng phải đáp ứng các yêu cầu trong chuvên luận “Cao thuốc” (Phụ lục 1.1) và các yêu cẩu dưới đây.

  Cao đặc diệp hạ châu đắng - Nguyên liệu sản xuất thực phẩm chức năng

  Mô tả đặc điểm của cao đặc diệp hạ châu đắng

  Cao đặc diệp hạ châu, cao lỏng diệp hạ châu, cao khô diệp hạ châu, mua cao diệp hạ châu

  Cao đặc diệp hạ châu đắng thể chất mềm, dẻo, đồng nhất, màu nâu sẫm đến đen, mùi hăng đặc biệt, vị rẩt đắng.

  Phương pháp định tính cao đặc diệp hạ châu đắng

  A. Lấy 0,5 g cao đặc diệp hạ châu đắng, thêm 50 ml ethanol 90 % (TT), Lắc đều, đun hồi lưu trong cách thủy 30 min. Lọc, bay hơi dịch lọc trên cách thủy đến còn khoảng 10 ml, chuyên vào 2 ống nghiệm, mỗi ống 2 ml dịch chiết cap diệp hạ châu đắng để làm các phản ứng sau đây:

  Ống l : Thêm 4 -5 giọt acidhydrocloric /77), rồi thêm một ít bột magnesi (TT). xuất hiện màu đỏ. Ổng 2: Thêm 3 -4 giọt dung dịch sắt III clorid 9 % (TT), xuầt hiện màu xanh tím.

  B. Lấy 0,1 g cao đặc diệp hạ châu đắng, thêm 5 ml nước, đun sôi trong vài phút rồi lọc. Đê nguội, lấy 2 ml dịch lọc cao đặc diệp hạ châu đắng thêm 2 - 3 giọt dung dịch gelatin 1 % (77), xuât hiện tủa bông trăng.

  C. Phương pháp sắc ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4). Bản mỏng: Silicagel 60F254. Dung môi khai triển: Cloroform - methanol (7 : 3). Dung dịch thư: Lấy 0,5g cao đặc diệp hạ châu đắng, hòa tan trong 20 ml nước nóng, để nguội, kiềm hóa dung dịch chứa cao đặc diệp hạ châu đắng bằng amoniac (77) đến pH 9-10, lấy dung dịch thu dược với cloroform (TT) 2 lần, mồi lân 20 ml. Gộp các dịch chiết cloroform, bay hơi trên cách thủy đến còn khoảng 2 ml, dùng làm dung dịch thử.

  Dung dịch đối chiếu: Lấy 5g Diệp hạ châu đắng (mẫu chuẩn), thêm 100 ml nước, đun sôi nhẹ trong 30 min, để nguội, lọc. Cô dịch lọc trên cách thủy đến còn 20 ml, dể nguội, kiềm hóa bằng amoniac (TT đến pH 9 - 10, lắc dung dịch thu được (cao đặc diệp hạ châu đắng) với cloroform (TT) 2 lần, mỗi lần 20 ml. Gộp các dịch chiết cloroform, bay hơi trên cách thủy đến còn khoảng 2 ml, dùng làm dung dịch đổi chiếu.

  Cách liến hành: Chấm riêng biệt lên cùng bản mỏng 20 µl mồi dung dịch cao đặc diệp hạ châu đắng. Sau khi triển khai, lấy bản mỏng ra, (để khô ngoài không khí rồi phun thuốc thử Dragenebrff (77'). Quan sát dưới ánh sáng thường. Trên sẳc ký đồ thu được của dung dịch chứa cao đặc diệp hạ châu đắng phải có vết cùng màu sắc vá giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đối chiếu.

  D. Phương pháp sác ký lớp mỏng (Phụ lục 5.4).

  Bản mỏng: Silicagel 60F2U-Dung môi khai triển: n-Hexan - ethyl acetat (2 : 1). Dung dịch thử: Lấy 0,4 g cao đặc diệp hạ châu đắng, hòa tan trong 20 ml nước nóng, đổ nguội, lắc kỹ dung dịch thu được (cao đặc diệp hạ châu đắng) với cloroform (TT) 2 lần, mồi lần 20 ml. Gộp các dịch chiết cloroform, bay hơi trên cách thủy đến cắn, hòa tan cắn trong 1 ml ethanol (TT), dùng làm dung dịch thử.

  Dung dịch đối chiếu 1. Lấy 4g Diệp hạ châu đắng đã cắt nhỏ (mẫu chuẩn), thêm 100 ml nước, đun sôi nhẹ trong 30 min, đề nguội, lọc. Cô dịch lọc trên cách thủy đến còn 20 ml (thu được cao đặc diệp hạ châu đắng), để nguội, lắc dịch cao đặc diệp hạ châu đắng thu được với chroform (TT) 2 lần, mồi lần 20 ml. Gộp các dịch chiết cloroform, bay hơi trên cách thủy đến cắn, hòa tan cắn trong 1 ml ethanol (TT).

  Dung dịch đối chiếu (2): Hòa tan phyllanthin chuẩn trong ethanol (TT) để được dung dịch có nống độ khoảng 2 mg/ml.

  Cách tiến hành: Chấm riêng biệt lên cùng bản mỏng 10ml mỗi dung dịch trên. Sau khi triển khai, lấy bản mỏng ra, đê khô ngoài không khí rồi phun dung dịch acid sulfuric 10 % (TT). Sấy bản mỏng ờ 120 °c đến khi hiện rõ vêt. Quan sát bản mỏng dưới ánh sáng thường hoặc ánh sáng tử ngoại tại bước sóng 366 nm. Trên sắc ký đồ thu được của dung dịch thử (dung dịch chứa cao đặc diệp hạ châu đắng) phải có vết cùng màu sắc và giá trị Rf với các vết trên sắc ký đồ của dung dịch đổi chiếu (1) và (2).

  Mất khối lượng do làm khô:  cao đặc diệp hạ châu đắng hàm ẩm không được quá 20,0 % (Phụ lục 9.6,1g. 85 °C, 5h).

  Tro toàn phần: Trong cao đặc diệp hạ châu đắng tro toàn phần không được quá 10,0 % (Phụ lục 9.8).

  Tro không tan trong acid hydrochloric: Cao đặc diệp hạ châu đắng tro không tan không được quá 0,15 % (Phụ lục 9.7).

  Cắn không tan trong nước Hòa tan 1,0g cao đặc diệp hạ châu đắng trong 50 ml nước cất nóng, lọc qua giấy lọc đã cân bì, rửa cắn và giấy lọc bằng nước cất cho tới khi nước rửa không màu, sấy cắn và giấy lọc ở 100°C đến 105oC trong 3h, lấy ra để nguội trong bình hút ẩm 30 min, cân nhanh để xác định khối lượng cắn. Lượng cắn trong cao đặc diệp hạ châu không được quá 1,0 % tính theo chế phẩm khô kiệt.

  pH: Dung dịch cao đặc diệp hạ châu đắng 1,0 % trong nước phải có pH tứ 6,0 dến 7,0 (Phụ lục 6.2).

  Kim loại nặng: Hàm lượng kim loại nặng trong cao đặc diệp hạ châu đắng không được quá 20 phần triệu (Phụ lục 9.4.8). Lấy 1g cao đặc diệp hạ châu đắng tiến hành theo phương pháp 3. Dùng 2 ml dung dịch chì mẫu 10 phần triệu Ph (TT) để chuân bị mẫu đối chiếu.

  Định lượng phylanthin trong cao đặc diệp hạ châu đắng.

  Phương pháp sắc ký lỏng (Phụ lục 5.3).

  Pha động:

  Pha động A: Methanol (TT).

  Pha động B: Dung dịch acid phosphoric <9,7 % (77).

  Dung dịch chuẩn: Hoà tan phyllanthin chuân trong methanol (TT) để dược dung dịch có nồng độ chính xác khoáng 30 µg/ml.

  Dung dịch thử: Cân chính xác khoảng 0,2 g cao đặc diệp hạ châu đắng đã xác định độ ẩm vào bình định mức dung tích 50 ml, thêm 5 ml nước, lắc kỹ để phân tán mẫu đều. Thêm 30 ml methanol (TT), lắc siêu âm dung dịch chứa cao đặc diệp hạ châu đắng trong 30 min. Để nguội, bổ sung methanol (TT) vừa đủ đến vạch, lắc đều, lọc qua màng lọc 0,45 µm.

  Điều kiện sắc ký: Cột kích thước (25 cm X 4,6 mm) được nhồi pha tĩnh C (5µm).

  Detector quang phổ từ ngoại đặt ở bước sóng 230 µm.

  Tốc độ dòng: 1,3 ml/min.

  Thể tích tiêm: 20 pl.

  Cách tiến hành:

  Tiến hành sắc ký cao đặc diệp hạ châu đắng theo chương trình dung môi như sau

  cao diệp hạ châu, cao lỏng diệp hạ châu, cao khô diệp hạ châu, mua cao diệp hạ châu ở đâu

  Tiêm lần lượt dung dịch chuẩn, dung dịch thử. Ghi sắc ký đồ. Tính hàm lượng phyllanthin trong cao đặc diệp hạ châu đắng dựa vào diện tích pic trên sắc ký đồ thu được từ dung dịch thử, dung dịch chuẩn vả hàm lượng C24H34O6 trong phyllathin chuẩn. Hàm lượng phyllanthin (C24H34O6) trong cao đặc diệp hạ châu đắng không được ít hơn 0.5% tính theo chế phẩm khô kiệt.

  Phương pháp bảo quản:

  Cao đặc diệp hạ châu đắng bảo quản trong bao bì hút chân không, chống ẩm. Để nơi khô, mát.

   


   

   

  Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Nguyên là đơn vị cung cấp cao đặc diệp hạ châu đắng với hàm lượng phyllanthin đạt tiêu chuẩn dược điển Việt nam 5. Quý công ty có nhu cầu xin mời liên hệ:

  CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM THIÊN NGUYÊN

  Hotline CSKH: 0947.805.345 | Email: info@thiennguyen.net.vn

  Thiên Nguyên – Đồng hành cùng Doanh nghiệp

  Nguyên liệu ngành Dược & TPCN

   

  Có thể bạn quan tâm: