Chính sách chất lượng

 

1. Cung cấp Nguyên Dược liêu, các sản phẩm công nghệ sinh học có chất lượng cao, ổn định với công nghệ sản xuất hiện đại, được quản lý bằng hệ thống quản lý chất lượng hiệu quả nhằm thoả mãn mong đợi của khách hàng.

2. Mỗi cá nhân trong tổ chức chúng tôi cam kết tuân thủ triệt để tinh thần thượng tôn chất lượng trong từng hành động, cải tiến chất lượng liên tục, thường xuyên thực hiện đào tạo và tự đào tạo để nâng cao ý thức chất lượng.

3. Tổ chức chúng tôi lấy: Hiệu quả kinh tế để gây dựng nền tảng, Tiến độ để phát triển và Chất lượng để trường tồn.