Triết lý kinh doanh

 

 

 

ĐẠI DƯƠNG XANH trong nghiên cứu, phát triển và định vị sản phẩm: tạo ra những sản phẩm dẫn đầu thị trường, hướng tới các phân khúc thị trường mới, vô hiệu hóa cạnh tranh. 

KHÁCH HÀNG LÀ TRỌNG TÂM: Công ty quan niệm mỗi cán bộ, nhân viên, mỗi phòng ban trong công ty đều là một “khách hàng” của nhau, và mỗi người phải có trách nhiệm cao nhất đối với khách hàng, không chỉ khách hàng bên ngoài mà cả những khách hàng nội bộ. 

CHUYÊN NGHIỆP & HỢP TÁC ĐỂ PHÁT TRIỂN: Lấy việc hợp tác để phát huy tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên là nguyên tắc phát triển hàng đầu. Xác định “chuyên môn hóa ở cấp độ công ty” để tập trung khai thác những thế mạnh và xây dựng những đội ngũ làm việc chuyên nghiệp, phát huy được tối đa khả năng và cả những tiềm năng của mình.