Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

 

TẦM NHÌN

Năm 2022, Thiên Nguyên dẫn đầu một hệ thống công ty trong Top 5 về cung cấp Nguyên liệu Dược và Thực phẩm chức năng, được hợp tác theo nguyên tắc  Minh bạch và cùng Phát triển 

 

SỨ MỆNH

Tạo ra chuỗi giá trị nhằm cung cấp sản phẩm chăm sóc sức khỏe dựa trên các điểm mạnh của ngành Đông dược với sức mạnh công nghệ của khoa học phương Tây, tạo ra lợi ích cho cộng đồng.

Chia sẻ lợi ích công bằng cho người lao động, xã hội và các cổ đông

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tin tưởng và đầu tư phát huy tiềm năng con người.

Tập trung xây dựng thương hiệu hàng đầu về nguyên liệu cho ngành chăm sóc sức khỏe.

Kiên định xây dựng văn hóa Công ty đậm đà bản sắc Việt.

Chân thành trong hợp tác để cùng thành công.

Có trách nhiệm cao với cộng đồng và môi trường.