Bởi vì tôi là IMCer

Bởi vì tôi là IMCer

Viết lời Tri ân tới IMC

Bởi vì IMCer là Tôi

Cán bộ nhân viên Thiên Nguyên

Bởi vì Tôi là IMCer