callpc

ASK - Nền tảng trong mọi hoạt động nhân sự

ASK - Nền tảng trong mọi hoạt động nhân sự

    Đây chính là nền tảng trong mọi hoạt động nhân sự. Biết được ai là người có khả năng, năng lực để tuyển dụng đầu vào đúng (position), để biết được ai mạnh ai yếu trong quá trình đánh giá và đặc biệt là để phục vụ cho công tác đào tạo phát triển cũng như kế hoạch kế thừa sau nà