callpc

[TLNB] Giáo trình nuôi chim cút con

Giáo trình nuôi chim cút con

    Để đáp ứng nhu cầu phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp của nước ta trong thời gian tới, những người tham gia vào hoạt động chăn nuôi gia súc, gia cầm cần được đào tạo để họ có những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết. Trường đại học Nông Lâm Bắc Giang được Bộ Nông Nghiệp & Phát triển Nông thôn giao nhiệm vụ xây dựng chương trình đào tạo sơ cấp nghề, nghề “Nuôi chim cút, chim bồ câu thương phẩm”.

     

    Link download: Giáo trình nuôi chim cút con